Statement

­­­­­­­­­­­­Francesca Piñol­­­­­­­­­

-Veig el meu treball com una metàfora de la meva existència, com un camí, un espai a recórrer, una via de comunicació, la meva vida.
Una senda plena de marques, empremtes i petjades. Traces mostrades, realitzades, creades a partir d’elements tèxtils.

El meu treball ha estat caracteritzat sempre per la fascinació pel teixit, per la manera com la combinació dels diferents fils, colors, formes i símbols mostren i conformen la cosmogonia d’un poble, per l’estil com els diferents materials s’entrellacen en la construcció d’un discurs tèxtil. És la seducció per les filigranes de fibres, de fils: ordit i trama, i pel sorgiment de quelcom nou a partir d’aquest encreuament; per les seves múltiples combinacions de color i de textura; i per la utilització d’elements geomètrics i repetitius, marcant un ritme, per crear un text.

En el procés de creació es posen imatges i es dóna veu a una dimensió expressiva, en un intent de representar la geometria del temps i de l’espai; és la visió de l’univers que prové del món interior per satisfer l’esperit humà a través de la paraula tèxtil.
Treballar amb telers de baix lliç, des dels més simples al teler de llaços, de domassos i de Jacquard, ha facilitat poder dibuixar traços i formes en el mateix teixit, utilitzant les diferents textures sorgides a partir del contrast entre els lligaments i els fils de color.
La meravella de l’enginy humà a l’hora de desenvolupar tals artefactes ha marcat el meu treball, en el qual també m’agrada incloure peces o accessoris propis de l’ofici tèxtil ja siguin provinents d’un procés artesanal, industrial o tecnològi, o procedents de qualsevol cultura d’arreu del món.

El teixit, o les composicions tèxtils fetes a partir dels diferents accessoris utilitzats en aquest món, és utilitzat com a metallenguatge per a explicar la manera de fer el meu camí.

-Veo mi trabajo como una metáfora de mi propia vida, como un camino, un espacio a recorrer, una vía de comunicación, mi vida.
Un camino lleno de marcas. huellas y pisadas.
Trazas mostradas, realizadas, creadas a partir de elementos textiles.

Mi trabajo siempre ha estado marcado por la fascinación del tejido, por la manera como la combinación de los diferentes hilos, colores, formas y símbolos muestran la cosmogonía de un pueblo, como se entrelazan los diferentes hilos en la construcción de un discurso textil. Es la seducción por la manera de entrelazarse las fibras, los hilos: urdimbre y trama, y de lo que surge nuevo a partir de este entrecruzamiento, sus múltiples combinaciones de color y textura; y la utilización de elementos geométricos y repetitivos, marcando un ritmo, para crear un texto.

En el proceso de creación se ponen imágenes y se da voz a una dimensión más expresiva, en un intento de representar la geometría del tiempo y del espacio, la visión del universo que proviene del mundo interior para satisfacer el espíritu humano, a través de la palabra textil.
Trabajar con telares de adamascado primero, y ahora Jacquard, facilita poder dibujar trazos y formas sobre el propio tejido, utilizando diferentes texturas surgidas a partir del contraste de los ligamentos y los hilos de color.
La maravilla del ingenio humano a la hora de desarrollar tales artilugios ha marcado mi trabajo, en el que también me gusta incluir piezas o accesorios propios del oficio textil, ya sean procedentes de un proceso artesanal, industrial o tecnológico, o perteneciente a otra cultura.

El tejido o las composiciones textiles hechas a partir de los diferentes accesorios, es utilizado como metalenguaje para explicar la manera de hacer mi camino.

-I see my work as a metaphor of my life, as a road, a place to go, a means of communication; my life, filled with brands, footprints, and footsteps, brands displayed, brands realized, created from the different elements of textiles.

My work has been marked by a fascination for fabrics, with how the combination of threads, colors, forms and symbols demonstrate the cosmovision of a village, how the different threads interlace in the construction of a discourse in textiles. I am fascinated by the way that fibers interweave, the threads- the warp and the weft, by what is born from their crossing- the multiple possibilities of combinations of color and texture, the use of geometric and repetitive elements, each creating a rhythm, in order to compose a text.

The creative process manifests images and gives voice to a more expressive dimension, with the intention of representing the geometry of time and of space, a vision of the universe, which emerges from an interior world to satisfy the human spirit through the textile word. Working at first with damask and now with Jacquard looms, enables one to draw outlines and shapes on the fabric, using different textures which develop from the contrast of threads and colors. The marvel of human ingenuity at the moment of innovation and creation has marked my work, in which I like to include accessories and tools of the textile trade- handcrafted, industrial or technological, or which make reference to another culture.

The fabrics or the textile compositions made with these different accessories, are used as a metalanguage to explain my way of creating and the path which I follow.