Serveis

El Laboratori tèxtil és un lloc d’experimentació i investigació, i ofereix diferents serveis i assessorament en:
El Laboratorio textil es un lugar de experimentación e investigación, y ofrece diferentes servicios y consultorías en:

_Creació d’imatges teixides | Creación de imágenes tejidas
Teixits realitzats a partir de fotografies, gravats, dibuixos, etc.
Tejidos realizados a partir de fotografías, grabados, dibujos, etc.

_Logotips teixits | Logotipos tejidos

Teixits realitzats a partir de imatges i identitats corporatives.
Tejidos realizados a partir de imágenes e identidades corporativas.

 

_Rapid prototyping
Realització de prototips de dissenys per teixits Jacquard i variacions de color.
Realización de prototipos de diseños para tejidos Jacquard y variaciones de color.