Art i neurociència

The Fabric of Thoughts – El teixit dels pensaments – El tejido de los pensamientos

Carles Bosch Piñol1 and Francesca Piñol Torrent2

1- The Francis Crick Institute, London
2- Laboratori Tèxtil, member A_FAD Foment Arts i Disseny, Escola Massana, Centre d’Art i Disseny, Barcelona

The Fabric of Thoughts.  Tapestries depicting neuronal landscapes of the mammalian circuits of smell, arising from a collaboration between professionals of arts and science.
Awards:  Honorable mention at the international competition Art of Neuroscience 2018
El teixit dels pensaments.  Teixits que mostren paisatges neuronals dels circuits de l’olfacte en mamífers, a partir d’una col·laboració entre professionals de l’art i la ciència.
Premis:  Menció honorífica a la competició internacional Art of Neuroscience 2018
El tejido de los pensamientos.  Tejidos que muestran paisajes neuronales de los circuitos del olfato en mamífero, a partir de una colaboración entre profesionales del arte y la ciencia.
Premios:  Mención honorífica en la competición internacional Art of Neuroscience 2018
https://aon.nin.knaw.nl/index.php/portfolio/2018

Prize-Winning Images of the Brain, Scientific American. Daniel Ackerman & Liz Tormes
https://www.scientificamerican.com/slideshow/prize-winning-images-of-the-brain/
https://www.scientificamerican.com/article/prize-winning-images-of-the-brain1/

Digital Weaving            

Art meets science in Francesca’s tapestries


Recognising an odour

Odours are first encoded in the brain in a highly modular and compact structure: the glomerular column. We aim to better understand how the brain recognises odours. We approach this challenge by imaging in 3D tissue landscapes that contain these glomeruli, so neurons can be followed and traced. We employ automated serial block-face scanning electron microscopy (SBEM) combined with other imaging modalities to target specific locations in the brain. Some images that illustrate our most recent ongoing experiments were adapted so they could be transferred efficiently into a loom.

We wove fabrics depicting these neuronal landscapes using a Jacquard manual loom with digital thread control. Geometrical patterns appear at different scales – ranging from microns to the millimetre. Some features were woven with fluorescent threads, allowing light and electron microscopy images to overlap in the tapestry.

Taken together, through a crosstalk between art and neuroscience we are displaying some hidden gems of the mammalian brain.

Reconèixer una olor

Les olors es codifiquen en el cervell en una estructura modular i compacta: la columna glomerular. El nostre objectiu és comprendre millor com el cervell reconeix les olors. Adrecem aquest repte obtenint imatges en 3D de paisatges neuronals que contenen aquests glomèruls, fent així possible traçar les neurones individuals que els formen. Per tal de dirigir l’adquisició d’imatges a zones molt concretes del cervell, combinem l’ús d’un microscopi electrònic de rastreig que incorpora tall seriat automàtic del bloc (SBEM) amb diverses modalitats de microscòpia òptica. Hem adaptat algunes imatges que il·lustren els nostres experiments més recents per tal que puguin ser teixides en teler.

Els tapissos mostren aquests paisatges neuronals, i es van teixir amb un teler Jacquard manual amb control digital del fil. Els patrons geomètrics apareixen a diferents escales, abarcant des de micres fins al mil·límetre. Alguns elements de la imatge es van teixir amb fils fluorescents, permetent que les imatges de microscòpia òptica i electrònica se superposin en el tapís.

En conjunt, a través d’una diafonia entre art i neurociència, mostrem algunes gemmes ocultes del cervell dels mamífers.

Reconocer un olor

Los olores se codifican en el cerebro en una estructura modular y compacta: la columna glomerular. Nuestro objetivo es comprender mejor cómo el cerebro reconoce los olores. Aproximamos este reto obteniendo imágenes en 3D de paisajes neuronales que contienen estos glomérulos, haciendo así posible trazar las neuronas individuales que los componen. Para dirigir la adquisición de imágenes a zonas muy concretas del cerebro, combinamos el uso de un microscopio electrónico de barrido que incorpora corte seriado automático del bloque (SBEM) con varias modalidades de microscopía óptica. Hemos adaptado algunas imágenes que ilustran nuestros experimentos más recientes para que puedan ser tejidas en un telar.

Los tapices muestran estos paisajes neuronales, y se tejieron con un telar Jacquard manual con control digital del hilo. Los patrones geométricos aparecen a distintas escalas, alcanzando desde micras hasta el milímetro. Algunos elementos de la imagen se tejieron usando hilo fluorescente, permitiendo así que las imágenes de microscopía óptica y electrónica se superpongan en el tapiz.

En conjunto, a través de una diafonía entre arte y neurociencia, mostramos algunas joyas ocultas del cerebro de los mamíferos.